Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
KONSTITUTION OG REGLER
FOR
THE THEOSOPHICAL SOCIETY

Som revideret i General Rådets Møde,
hele Sektionen var repræsenteret,
i Adyar, 27. december, 1890.

The Theosophist - Januar 1891

(oversat og offentliggjort her på hjemmesiden d. 25. april 2011 af Morten Nymann)


PUNKT I

KONSTITUTION


1. Dette Selskab, som blev grundlagt i New York, United States of America, d. 17. november 1875, har titlen "Theosophical Society."

2. The Theosophical Society er et Internationalt Selskab.

3. The Theosophical Society's formål er: Første. - At danne kernen i et Universelt Menneskehedens Fællesskab, uden at skelne til racer, trosretninger, køn, kaste eller hudfarve. - Andet. - At udbrede studiet af Aryansk og anden Østlig litteratur, religioner, filosofier og videnskaber, og at demonstrere deres vigtighed for Menneskeheden. Tre. - At efterforske uforklarede love i Naturen og de potentielle psykiske kræfter i mennesket.

4. The Theosophical Society, er absolut ikke-sekterisk, og ingen tilslutning til nogen formuleret tro eller trosretning, skal forlanges som en kvalifikation for medlemskab; men enhver ansøger og ethvert medlem skal være i sympati med bestræbelserne på at skabe kernen i et Menneskehedens Universelt Fællesskab.

5. Selskabet interfererer ikke med kaste regler, ej heller andre sociale observanser, ej heller med politik, og enhver sådan intefereren i dets navn er et brud på konstitutionen. Selskabet er ikke ansvarligt for dets Medlemmers personlige opfattelser.


PUNKT II

Medlemskab


1. Medlemmerne i the Theosophical Society er enten Aktive, Korresponderende, eller Æres medlemmer. Korresponderende Medlemmer er personer med udmærkelse og lærdom, som er villige til at tilføre information af interesse til Society. Æres-medlemmer er personligheder, som er eminente med hensyn til deres bidrag til Teosofisk viden, eller for deres tjenester overfor menneskeheden. Alle andre Medlemmer klassificeres som Aktive.

2. Tilladelse til graden som Korresponderende eller Æres Medlem skal hvile hos Selskabets Formand; men Sektionernes Råd kan med hensyn til dette sende navne på personer, som de anser for egnede til dette, til godkendelse hos Formanden. Ingen af de to klasser har den status og det ansvar som tilknyttets til Aktiv Medlemskab.

3. Medlemskab i Selskabet er åbent for alle persona uden at skelne til køn, race, trosretning, kaste eller hudfarve; men ingen myndling, og ingen person under atten, skal gives adgang uden deres lovlige formynderes samtykke.

4. Enhver ansøgning om medlemskab skal udføres via en formular behørigt bemyndiget af den udøvende leder af Selskabet, og skal godkendes af to Aktive Medlemmer i Selskabet og underskrives af ansøgeren*.

5. I et land hvor en Sektion eksisterer, skal ansøgninger fremlægges til Generalsekretæren; i alle andre tilfælde til Formanden.

6. Alle ansøgninger om Medlemskab skal indgives til Selskabets Hovedkvarter, efter at være behørigt registreret af Generalsekretæren i Sektionen som modtager dem.

7. Ingen privilegier skal gives, og ej heller forpligtigelser accepteres fra, noget Medlem i the Theosophical Society, som er i konflikt med nogen af Selskabets Regler, eller er i modstrid med ånden i dets Konstitution.

8. Ethvert diplom, certifikat, privilegie, eller forpligtigelser udstedt eller accepteret, i strid med disse Regler, vil nødvendigvis være ugyldige.


PUNKT III

Centre and Sektioner


1. Selskabets Medlemmer er organiseret i lokale Centre** og territoriale Sektioner af hensyn til lettere administration.

2. Et Center er konstitueret ved udstedelsen af et Charter, som skal optegnes i Selskabets Hovedkvarter, underskrevet og forseglet af Formanden og ekstra-underskrevet af den Korresponderende Sekretær i Selskabet og af den territoriale Sektions General Sekretær, hvis denne findes, hvor i det forslåede Center er lokaliseret.

3. Intet Charter skal udstede til mindre end fem ansøgere, som skal være Aktive Medlemmer.

4. Intet Center skal være forpligtiget til at acceptere noget Medlem som medlem, som ikke er blevet behørigt valgt af Centret, og som ikke har accepteret at overholde dets Sekundære-regler, men ethvert medlem i Selskabet som er bosat indenfor en Sektions territoriale begrænsninger er, ipso facto, et medlem af denne Sektion, og indenfor Rådets jurisdiktion, med mindre en speciel undtagelse af gyldige grunde gives af Formanden.

5. Intet Medlem kan være på listen over aktive medlemmer i mere end et Center på én gang.

6. En person kan være et Aktivt Medlem i Selskabet uden at være medlem af et Center: sådan en person vil være klassificeret som "Utilknyttet." De

7. En territorial Sektion kan dannes af Formanden i Selskabet, som beskriver dets jurisdiktions begrænsninger, på baggrund af ansøgningen fra ikke mindre end syv chartrede Centre indenfor dette område.

8. Alle Centre og utilknyttede Medlemmer indenfor dets geografiske begrænsninger vil være underlagt dets jurisdiktion.

9. Hver Sektion vil have autonom selvstyre indenfor dets foreskrevne geografiske begrænsninger, og være underlagt bestemmelserne i Konstitutionen og Reglerne for Selskabet, sådan som de her er beskrevet.

10. Enhver Sektion skal have retten til at formulere sine egne Regler og Sekundære-regler og at fastsætte sine egne Entre-gebyrer, Afgifter og Abonnementer. Såfremt at sådanne Regler og Sekundære-regler altid ikke er i konflikt med the Theosophical Society's Konstitution og Regler, som er angivet her, og at ingen protest fremlægges af Formanden indenfor tredive dage efter hans eller hendes modtagelse af en kopi af det samme fra Sektionens Generalsekretær. Generalsekretæren skal indenfor syv dage efter deres deres vedtagelse, fremsende kopier af Konstitutionen, Reglerne og Sekundære-regler for hans Sektion og af alle ændringer deraf, under registreret dække til Formanden.

11. Ingen Konstitution, Regler, eller Sekundære-regler for et Center skal være gyldige førend det er bekræftet af Formanden, eller af Sektionens Generalsekretær hvor i et sådant Center er bosat, og som skal være Formandens stedfortrædende agent.

12. Den ledende administrator i hver Sektion skal være en Generalsekretær, som vælges årligt i overensstemmelse med Sektionens Regler.

13. Han skal være en stedfortrædende Sekretær for the Theosophical Society, og skal som sådan være den eneste officielle agent for kommunikation mellem hans Sektion og Selskabets Formand.

14. General Sekretæren skal på eller før den første dag i November årligt fremlægge, en kort rapport af arbejdet, eventuelle kvitteringer og udgifter for Sektionen gennem året til Formanden, og liste navnene og adresserne på alle som er blevet medlemmer, eller har forladt Selskabet, er afgået ved døden eller blevet udvist i de forudgående tolv måneder. Han skal med det samme notificere Formanden om udstedelsen af et nyt Charter til ethvert nyt Center.


PUNKT IV

Administratorer


1. Selskabet skal have en Formand, en Korresponderende Sekretær, en Vice-Formand, stedfortrædende Sekretærere, en Optegnende Sekretær, en Kasserer og en Assisterende Kasserer. Stillingen som Vice-Formand skal rangere næstefter den som Korresponderende Sekretær under perioden for stillingen hos den nuværende indehaver af stillingen.

2. Med-grundlægger-Formanden, Oberst H.S.Olcott's, ret til at have stillingen som Formand for the Theosophical Society på livstid, gen-bekræftet og fastlægges.

3. Den samme ret anerkendes og fastlægges til Madame H. P. Blavatsky som med-grundlægger, til at have stillingen som Korresponderende Sekretær på livstid, er ligeledes anerkendt og gen-bekræftet.

4. Stillingen som Korresponderende Sekretær skal ikke genoptages når den efterlades ledig af den nuværende indehaver af den; men den kan genoplives til enhver tid ved sektionernes enstemmige vedtagelse til fordel for en udpeget person. I et sådant tilfælde skal den nye indehaver af stillingen ikke have stillingen for mere end syv år uden genvalg.

5. Vice-Formanden har ingen administrative opgaver ud over de Regler som heri er fremlagt, undtagen i tilfældet af Formandens død eller opsigelse, hvorefter den sidstnævntes opgaver skal pålægges ham/hende ind til en ny Formand er valgt.

6. Stillingen som Formand kan blive ledig af en af følgende årsager: Opsigelse; Død; eller under Regel 2, Punkt VI.

7. En Formands/Forkvindes opsigelse skal gives til Vice-Formanden/Forkvinden, som med det samme skal kommunikere dette til General-Rådet; sådan en opsigelse skal træde i kraft i overensstemmelse med dets regler.

8. Formanden/Forkvinden skal have, retten til at udpege sin efterfølger, og også at udfylde en manglende stilling for stillingen som Vice-Formand; hvert tilfælde, er imidlertid underlagt, at blive ratificeret med to-trediedeles majoritet flertal i Sektionerne. Og det skal være Sektionernes General Sekretærers pligt at kommunikere deres respektive Sektioners beslutninger indenfor tre kalender måneder til Formanden efter at have modtaget besked fra ham/hende om den nævnte udnævnelse eller udnævnelser. Skulle den nominerede eller de nominerede ikke opnå de nødvendige to-tredie-deles flertal til ratificering, så skal Formanden fremlægge en ny nominering.

9. Skulle stillingen som Formand blive ledig uden en nominering er blevet udført under den forudgående Regel, så vil Vice-Formanden have de samme rettigheder, og kan tilbyde sig selv som kandidat.

10. Den Optegnende Sekretær og Kassereren i Selskabet skal udpeges af Formanden og have stillingen under hans/hendes ønske; men sådanne udnævnelser skal være ugyldige ved en majoritets afstemning af Sektionerne, som, skal accepteres af Formanden ved et skrevent forlangende fra Generalsekretærerne i hver Sektion.


PUNKT V

General Rådet


1. Den generelle kontrol og administration af Selskabet henhører under et General Råd, bestående af Formanden, Korresponderende Sekretær, Vice-Formanden og General Sekretærerne fra Sektionerne.

2. Genral Rådets aktiviteter kan udføres via korrespondance; alle spørgsmål besluttes med stemme flertal, som kommunikeres til Formanden, der skal have en stemme i tilfælde af stemmelighed. Sektionernes navne, når der stemmes for og imod et forslag skal kommunikeres af Formanden til General Sekretærerne sammen med Rådets beslutning.


PUNKT VI

Formanden


1. Formanden vil være den Ledende Administrator i Selskabet. Han/hun vil have skønsmæssige beføjelser med hensyn til alle spørgsmål som ikke specifikt er angivet om, og være ansvarlig for deres udøvelse og for hans/hendes rettidige udførelser af sine pligter overfor General Rådet hvor fra han/hun har sine beføjelser.

2. Formanden kan fratages sin stilling, til enhver tid, ved tre-fjerdedeles stemme i General Rådet, på grund af påviste forhold; imidlertid såfremt, at muligheden er blevet givet ham/hende for at modbevise anklagerne, som er bragt imod ham/hende overfor General Rådet. Sådanne anklager sendes i duplikeret form til Formanden og Vice-Formanden.

3. Ved modtagelsen af sådanne anklager, skal Vice-Formanden med det samme fremlægge en kopi deraf, sammen med en kopi af forsvaret tilbudt af Formanden for General Rådet, og tage deres afstemning på denne baggrund. Og det skal være en pligt for ethvert medlem af Rådet at kommunikere hans/hendes stemme til Vice-Formanden indenfor tredive dage efter modtagelsen af en sådan kommunikation. Ved afventning af forholdene i de ovenfor nævnte forløb, så vil Formandens udøvende beføjelser lægge hos Vice-Formanden.

4. Den samme procedure skal gælde, mutatis mutandis, for tilfældet med Vice-Formanden,

5. Formanden skal være vogteren af alle arkiver og optegnelser i the Theosophical Society.

6. Den siddende Formandskal være en af Trusteerne og Administratorerne i Selskabet for al ejendom, eventuelle fonde, ikke-investerede penge, og anden ejendom af alle slags, som selskabet som helhed er eller skal på noget tidspunkt komme i besiddelse af.

7. Formanden vil være den sidste Appelinstans i omdiskuterede spørgsmål som opstår mellem Medlemmer, eller i og mellem Centre eller Sektioner. Men alle forskelle mellem Centre eller Medlemmer skal, i første instans, blive antaget med henblik på løsning i Sektions Råd, og appel kun tyet til i undtagelsestilfælde, eller når Sektionens Råd ikke er i stand til at løse sagen.

8. Formanden vil have beføjelser til at delegere enhver eller flere af hans/hendes beføjelser til personer udvalgt af ham/hende selv, og skal foreløbigt udfylde alle manglende stillinger som optræder i Selskabets administration.


PUNKT VII

Chartere og Diplomer


1. Alle Chartere, uanset for Sektioner eller Centre, og alle Diplomer for Medlemskab, skal have deres autoritet fra Formanden, som Lederen af General Rådet, og kan annulleres af samme autoritet.

2. Den lokale administration af Sektionerne og Centrene skal være underlagt deres respektive administratorer, i overensstemmelse med deres chartere.

3. Centrene skal fuldt ud nyde intern selv-styre, pro-Tided, at de ikke krænker Konstitutionen, ej heller optræder i strid med Selskabets Regler, eller den Sektion som de tilhører.

4. Enhver ansøgning til Formanden om et Charter for en Sektion eller et Center, skal indeholde et tilsagn fra ansøgerne om at den nævnte Sektion eller Center vil overholde Selskabets Regler.

5. Enhver ansøgning om et Charter for et Center skal underskrives af mindst fem aktive Medlemmer i Selskabet. Sådan en ansøgning, hvis det er for et Center indenfor enhver Sektions begrænsninger, skal adresseres til General Sekretæren for denne Sektion: i andre tilfælde, til Selskabets Formand, som skal udøve sit skøn med hensyn til at udstede Charteret.


PUNKT VIII

Hovedkvarteret


1. Selskabets Hovedkvarter er etableret i Adyar, Madras, India.

2. Hovedkvarteret og al anden ejendom for Selskabet, inklusiv Adyar Library, den Permanente Fond og andre fonde skal fortsætte med at være tillagt Formanden som Trustee for Selskabet, ind til den tid hvor Trust Skødet vedtaget på Konventet i December 1890 er rettidigt udført..


PUNKT IX

Udgifter


I. De lovlige formål for udgifter vil være:

Vedligeholdelse af Hoved-kvarteret, inklusiv reperationer og forbedringer af deres ejendom.
Støtte og udvidelse af Adyar Bibliotek
Ansattes lønninger.
Køb af bøger.
Publiceringer.
Genralforsamlinger.
Ethvert sådant værdigt formål som fra tid til anden fremstår.
2. Enhver ekstra indtægt, over og ud over en rimelig indtægt for nuværende arbejdsudgifter, og andre sådanne udbetalinger som kan foreligge via disse Regler, skal sættes på konto eller andre primære sikkerheds foranstaltninger af den ledende Trustee, og tilføjet til den Permanente Fond, grundlagt ved vedtagelse på Generalforsamlingen i 1883.


PUNKT X

Konto


1. Selskabets kontoer skal revideres årligt via en kvalificeret Komite udpeget af Formanden.


PUNKT XI

Doneringer og Afgifter


1. Det skal være hver Sektions pligt at bidrage så frit som omstændighederne tillader det med henblik på vedligeholdelse af det Udøvende Personale og opretholdelse af Hoved-kvarteret. 2. Udgifterne til udbetaling af det Udøvende Personale af Centre som ikke falder indenfor en hvilken som helst Sektions grænser er som følger; For Charter ? 1; for hvert Diplom eller Medlemskab 5 Shillings; for det årlige-medlemskab fra hvert medlem 2 Shillings. 3. U-tilknyttede medlemmer som ikke tilhører nogen Sektion eller Center skal betale det årlige medlemskabs-gebyr på 5 Shillings til Hovedkvarteret.
PUNKT XII

Konventer


1. Hver Sektion skal årligt afholde et Konvent med henblik på fastsættelse af regler og til sociale formål og på et tidspunkt som kan beskrives i Reglerne for hver Sektion.

2. Formanden skal også have beføjelse til at afholde møder alt efter eget skøn.


PUNKT XIII

Overtrædelser


1. Ethvert Medlem som på nogen måde forsøger at involvere Selskabet i politiske stridigheder skal øjeblikkelig smides ud.

2. Intet Medlem, Administrator, eller Rådsmedlem i the Theosophical Society, eller i nogen Sektion eller Center der i, skal udbrede eller fastholde nogen doktrina'er som værende de der fremlægges eller udbredes af Selskabet,

3. Ethvert Medlem i Selskabet beskyldt for bevidst at bagvaske et andet Medlem; eller bevidst såre ethvert andet Medlems religiøse følelser ved noget som helst møde i et hvilket som helst Center eller Sektion; eller som er skyldig i grov forsømmelse; eller ethvert Medlem dømt for nogen lovovertrædelse under Retslige love i landet han/hun bebor, der involverer moralsk usselhed, skal gives en mulighed for at forsvare sig selv, ved et specielt møde i et sådant Center eller Sektion; og hvis fundet skyldig, eller at han/hun fejler i at fremlægge et gyldigt forsvar, så kan Lederen af Sektionen, hvis det synes at haste, udvise et sådant medlem, og notificere Formanden om forholdet så at vedkommendes navn fjernes fra Medlemslisten; muligt, er det imidlertid, at den anklagede skal have ret til at appellere til Formanden hvis beslutning vil være endelig; og afventende Formandens beslutning, så skal medlemmets rettigheder som medlem være suspenderet.


PUNKT XIV

Revision


1. Den nuværende Konstitution og Reglerne for the Theosophical Society skal forblive i kraft ind til ændret af mere end to-trediedeles flertal af General Rådet.

2. Skulle et hvilket som helst forslag mangle kun én stemme fra de nødvendige to-trediedeles flertal, så kan Formanden efter sit skøn kaste den ekstra stemme som er nødvendig.

3. Ethvert forslag til ændring eller forbedring af Konstitutionen og Reglerne for the Theosophical Society skal, i første omgang, kommunikeres på skrift til Formanden, som indenfor 30 dage skal sende det samme med hans/hendes bemærkninger der til, til Generalsekretærerne i Sektionerne.

4. Ingen ændring ej heller tilføjelse af Reglerne for the Theosophical Society skal ske uden fire måneders forudgående notificering er blevet givet til Generalsekretæren i hver Sektion med hensyn til den foreslåede ændring eller tilføjelse, og som med det samme skal fastlægge hans/hendes Sektions opfattelse deraf og rapportere den samme opfattelse til Formanden.

5. Alle forudgående Regler for Theosophical Society er hermed ophævet, og alle Regler eller Sekundære-regler i Sektionerne eller Centrene som er i konflikt med disse Regler er hermed erklæret for ugyldige.


PUNKT XV

Affiliering


1. Det skal være Formandens kompetence at affiliere ethvert Selskab med Theosophical Society efter hans skøn.

Note. - De følgende er allerede affilierede:

(i.) The Sanskrit Sabha of Benares, med Pandit Bapu Deva Shastri som President.
(ii.) The Literary Society of Benares Pandits, med Pandit Rama Misra Shastri, Professor fra Sankhya, Benares College, som detsPresident.
(iii.) The Hindu Sabha, grundlagt af M. R. Ry. A. Sankariah Avergal, B.A., Naib Dewan of Cochin.

Ved en Bharat Mahamundala (Generalforsamling) blandt Ortodokse Panditter og andre venner indenfor Hindu Religion og Sanskrit Litteratur, afholdt i Haridwar, 30th May 1887, blev følgende resolution enstemmigt vedtaget: -
Vedtaget, - At dette Sabha enstemmigt optegner sin påskønnelse af den selviske og effektive hjælp givet af Theosophical Society for vores nationale religions sag i gennem de seneste ti år over hele Indien, og ved at i fjerne lande udbrede en viden om vores hellige viismænds lære.
Vedtaget, - At dette Sabha inderligt anbefaler alle Prinser og andre der taler til fordel for Hindu religion (Sanatana Dharma) at assistere Selskabet så meget som muligt for at gøre Adyar Bibliotek så brugbar og kraftfuld en national beskæftigelse som dets ophavsfolk havde til hensigt det skulle være.

Underskrevet Medlemmer af General Rådet: -

H. S. OLCOTT,
P. T. S.,

SHAMA CHARAK BHATTA,
Delegate N. E. Section of India.

BERTRAM KEIGHTLEY,
Special Delegate American, British, and European Sections.

B. NABASINGA BOW,
Delegate, Southern Section.

J. BOWLES DALY,
Gen. Sec. Ceylon Section.

J. K. DAJI,
Gen. Sec. Central Indian Section.

PANDIT GOPI NATH,
Gen. Sec. N. W. Section, India.


POSTSCRIPT

I. Referat blev nedfældet af forskellige interesserede og instruktive Foredrag blev fremført på Generalforsamlingen, og arrangementer vil blive gjort med henblik på deres publicering.

II. Udnævnelsen af Commissioners til at handle under Formandens orlov medfører ikke retten til at intereferere med Sektionernes Generalsekretæres pligter som defineret i de Reviderede Regler for Selskabet, eller med de specielle beføjelser givet af mig til H. P. Blavatsky i en nylig udstedelse.


H. S. OLCOTT, P. T. S. Adyar, 7th January 1891.

* Personer, som ønsker medlemskab, men som ikke kender medlemmer kan adressere sig selv til Formanden eller Forkvinden eller enhver Generalsekretær.
** Udtrykket "Center" inkluderer "Loge" eller "Gruppe" (hvis udstedt). 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk